Styret

Styret velges av formannskapet og skal bestå av 3 medlemmer med personlige varamedlemmer. Styret velges for 2 år av gangen. Styrets leder og nestleder velges av formannskapet.

Styret skal sørge for en tilfredsstillende organisering av foretakets virksomhet. Styrets leder skal sørge for at styret holder møter så ofte som det trengs. Styret skal ellers sammenkalles når minst ett av styrets medlemmer eller daglig leder krever dette. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvdelen av medlemmene er tilstede eller deltar i styrebehandlingen. Styrets beslutning treffes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder (nestleder i dennes fravær) dobbeltstemme.

Nåværende styre:

  • Wenche Kvæven, styreleder
  • Brynjar Bø, nestleder
  • Alfred Tonstad, medlem
  • Siri Kydland, varamedlem