Forside

Velkommen til Sirdalsvekst!

Kommunestyret vedtok i februar 2002 en ny todelt modell for forvaltningen av kraftfondet – i en strategisk og en bedriftsretta del. Formannskapet vil som tidligere være fondsstyre for den strategiske delen, og saker knyttet til strategisk del vil fortsatt være gjenstand for politisk behandling.

Den bedriftsretta delen skal forvaltes gjennom Sirdalsvekst KF – et kommunalt foretak som ble stiftet 20.06.2002 og registrert i foretaksregisteret 02.09.2003.

SIRDALSVEKST SIN FORMÅLSPARAGRAF:
Foretakets formål er av generell næringspolitisk karakter. Foretaket skal drive operativ næringsutvikling i Sirdal kommune gjennom å yte finansiell bistand og kompetanseoverføring til enkeltbedrifter i den hensikt å skape varige arbeidsplasser i Sirdal kommune. Foretaket finansieres med overføringer fra Sirdal kommunes kraftfond.

Til grunn for foretakets virksomhet ligger Standardvedtekter for kommunale næringsfond (kraftfond) gitt i vannkraftsaker – Rundskriv H-1/11 – og strategiske føringer i kommunens planverk som er vedtatt av kommunestyret.

Daglig leder i Sirdalsvekst KF er næringssjef Jan Magne Josdal. Han er innleid fra Sirdal kommune i 50 % stilling.